Δικαιολογητικά • Νταλίκα

 

pic to add

 

pic to addΑίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

 - ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

 - ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.

 - τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

pic to addΔύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

pic to addΠαράβολο 10,00 ΕΥΡΩ από την  Εφορία για την  πρακτική εξέταση.

pic to addΦωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

pic to addΓια την παραλαβή της άδειας, απαιτείται αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, αξίας 108,15 ΕΥΡΩ.

pic to addΠαράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εφορία.

pic to addΑίτηση.

pic to addΦωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

 

pic to add

 


© 2022 Σχολές Οδηγών Γιώργος Αγγελακόπουλος - all rights reserved • developed and powered by WGR

    Σχολές Οδηγών Αγγελακόπουλος στο Facebook